Nieuws

Polish Peregrine tree-nesting Project

6 juni 2013

Kuiken slechtvalk

Het verhaal van het verval en het lokale uitsterven van de slechtvalk ( peregrinus peregrinus) is bekend. Valkeniers in veel landen waren betrokken bij slechtvalk herstel en herintroductie projecten. Maar er zijn nog steeds populaties die onze hulp nodig hebben. In Centraal-en Oost-Europa nestelt de slechtvalk traditioneel in bomen, met behulp van nesten van andere grote vogels. De boom-broedende populatie bezet een gebied van Noord-Duitsland, Polen, Wit-Rusland om bossen van Midden-Rusland, als ook in de Baltische staten - Denemarken, Zuid-Zweden, Litouwen, Letland, Estland en Zuid-Finland. Dat ecotype verdween in het hele gebied van haar bestaan ​​in 1960 ten tijde van het gebruik van DDT.

Werkgroep slechtvalk

Valkeniers en natuurbeschermers waren in het begin zeer gericht op behoud van de soort in het algemeen. De succesvolle projecten in de Verenigde Staten, Zuid-Duitsland en vele andere landen, bewezen dat ze weten hoe te fokken en de valken op uitwilderstations los te laten op de valkeniers methode. Deze methoden werden gebruikt om vele andere soorten wereldwijd te redden, in het bijzonder de Californische Condo en vele kleinere valken overal ter wereld. Toen het project gericht op het herstel van de algemene soort, de slechtvalk, in Duitsland klaar was, ontstond het idee van herstel van de boom-broedende populatie in Polen. Slechtvalken begonnen niet uit zich zelf aan het opnieuw bezetten van die woonomgeving. Het idee van imprinting op een plaats van geboorte werd aanvaard als basis voor het herstel van dit ecotype.

Boombroederkast slechtvalk

Het Duitse project is gericht op het herstel van de boom-broedende ecotype op basis van dit beginsel en overgenomen door de Poolse Project groep. In 1990 werd deze gestart en uitgevoerd door ornithologen van de Duitse Slechtvalk Werkgroep (Arbeitskreis Wanderfalkenschutz eV) in samenwerking met de Duitse Valkeniers , (DFO – Deutche Falkenorden) en Jacht Corporation van Mecklenburg Vorpommern - die jonge slechtvalken voorzagen voor de herintroductie. Een totaal van circa 400 Slechtvalken werden vrijgelaten rondom de bossen van het noordoosten van Duitsland. Bovendien meer dan 100 vogels werden verplaatst naar de bossen van wilde nesten vanuit de steden. Het eerste nest in de boom werd gevonden in 1996 in Duitsland. Groei van deze initiële populatie is erg langzaam. In 2010 is de totale boom-broedende populatie in Duitsland circa 30 paren. De Duitse Slechtvalk Werkgroep (AWS) besloot vanaf 2010 de herintroducties in Duitsland te annuleren slechts een beperkt aantal kuikens uit nesten van de steden, met het risico van verlies van kuikens, worden als nog verplaatst naar de bossen.

logo orde

De Valkeniers van de de Orde hebben dit jaar hun medewerking toegezegd om het Project in Polen te ondersteunen. In een korte tijd is er een organisatie opgezet waarbij fondsen aangeboord moesten worden om de valken te kunnen aankopen. Transport wordt ondertussen geregeld en binnen niet afzienbaare tijd zal de reis naar Polen beginnen. De eerste kuikens zijn uit en is het wachten of er kuikens bij zitten voor Polen. Op 23 juni zullen de leden van de Poolse Projectgroep een presentatie geven voor de Nederlandse valkeniers en belangstellende. Later leest u hier meer over.

boomnest

Resultaat in 2012!!!

http://www.peregrinus.pl/en/peregrine-falcon/157-peregrine-story-in-poland />

Sponsoren die het project mogelijk maakten.

logo sponsor
logo sponsor
logo orde


Concept wetgeving nieuwe Basis Natuur.

16-08-2011

Afgelopen maand juli-2011 heeft het NOVO gesprekken gevoerd omtrent het concept wetgeving voor de nieuwe Basiswet Natuur. Vanuit het NOVO zijn er een aantal punten naar voren gebracht zoals genoemd in het concept.

  1. Geen valkerijakte meer onder de nieuwe wet.
  2. De toetsing door opleiding en niet door een ministerieel erkend examen.
  3. Verlies van de beschermde status als genoemde jachtvogel van Havik en slechtvalk.
  4. Decentralisatie naar provinciale staten niet wenselijk.
Aanbevelingen NOVO.
Aangaande punt 1: Het NOVO wil dat de valkerij-akte gehandhaafd wordt, controle in het veld wordt anders te lastig. Wel wil het NOVO dat de valkerij-akte meerdere jaren geldig blijft.
Aangaande Punt 2: Het NOVO wil dat de huidige opleidings eisen blijven bestaan en diplomering alleen mogelijk is bestaan via de nu geldende examens.
Aangaande punt 3: Het NOVO wil dat de status van Havik en Slechtvalk blijft vallen onder de valkerij-akte, eventuele uitbreiding van de jachtvogels alleen mogelijk met valkerij-akte edoch de provincie bepaald de uitbreiding. De status van de havik en slechtvalk zijn ook van belang voor de ratificatie van de valkerij voor de UNESCO.

 

Presentatie Valkeniers Dienst Regelingen - LNV

24-12-2010

 

Download de presentatie als PDF bestand.

VN verklaren valkerij tot wereldwijd cultureel erfgoed

Persbericht | 24-11-2010


UNESCO, onderdeel van de Verenigde Naties, heeft op 17 november de traditionele jacht met roofvogels erkend en geratificeerd als wereldwijd cultureel erfgoed. De valkerij ontstond zo’n 4000 jaar geleden in het Midden-Oosten en is daarmee ouder dan de piramides. Daarna heeft deze jachtvorm zijn oorspronkelijke vorm behouden. Vaders hebben de traditie op hun kinderen in bijna 200 generaties onafgebroken doorgegeven. Volgens UNESCO heeft dit tot gevolg gehad dat de valkerij nu in de 21e eeuw als een kunst gezien mag worden.

De verstedelijking heeft wereldwijd gezorgd voor beperkingen in het uitoefenen van de valkerij. Hierdoor is in veel landen een gevaarlijke vermindering ontstaan. De Werelderfgoedlijst van UNESCO verzekert overheden van bescherming van deze belangrijke traditie. De ratificatie van de valkerij is de grootste ooit in de geschiedenis van de UNESCO conventie.

UNESCO verklaart: “De valkerij is één van de oudste vormen van samenwerking tussen mens en dier. Valkerij is een traditionele activiteit waarbij gebruikt gemaakt wordt van afgerichte roofvogels die prooidieren pakt in hun natuurlijke leefomgeving. De roofvogel is uitermate goed uitgerust voor de jacht, en het prooidier heeft geleerd om te ontsnappen van de roofvogel. Dit heeft geleid tot een fascinatie voor hoe de natuur werkt en geeft de valkenier een intellectuele uitdaging om het gedrag van dieren en de roofvogels in het bijzonder te begrijpen.”

Ing. W. Vrijenhoek van het Nationaal Overleg Valkerij Organisaties (NOVO): “Deze erkenning door UNESCO betekent een grote doorbraak in het behoud van onze traditionele manier van jagen en leven met roofvogels.”

" Minister Verburg wil versoepeling regels voor valkerij"

Persbericht | 22-01-2009


Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil het beleid voor de valkerij verruimen. De minister wil afgerichte roofvogels meer gaan inzetten tegen schade en overlast door vogels of andere dieren. Ook wil zij af van de numerus fixus voor het aantal valkeniers in Nederland.

Dat heeft de minister vandaag aangekondigd bij de opening van het vernieuwde museum voor de valkerij in Valkenswaard. Volgens de minister kunnen roofvogels die in gevangenschap zijn gefokt goed ingezet worden voor de bestrijding en voorkoming van schade aan landbouwgewassen. Bovendien is bij de jacht de inzet van afgerichte roofvogels een natuur- en milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van het geweer, aldus de minister.

In haar toespraak in Valkenswaard wees de minister er op dat de valkerijwereld al lang te hoop loopt tegen de beperkingen die zijn gesteld aan de valkerij. Zo mag in Nederland alleen gejaagd worden met de havik en slechtvalk, is jagen in de meeste natuurterreinen verboden en mogen er in Nederland niet meer dan 200 valkeniersaktes verstrekt worden. Ook geldt er een beperking voor het wild waarop met de gefokte roofvogels gejaagd mag worden. Valkeniers mogen alleen jagen op konijn, haas, wilde eend, fazant en houtduif.

Minister Verburg maakte bekend dat zij een versoepeling wil van deze regels omdat de valkerij erg nuttig kan zijn bij aanpak van diverse problemen. "Valkeniers worden nu al ingezet om de overlast van meeuwen op met name oesterbanken, vuilstorten en in natuurgebieden terug te dringen. Die inzet wil ik in de toekomst kunnen uitbreiden", aldus de minister. Daarnaast vindt de minister dat de valkenier meer ruimte moet krijgen. "De valkerij behoort tot het Nederlands cultuurgoed, maar als we niet snel actie ondernemen dan is de jacht met afgerichte roofvogels alleen nog maar te bekijken op foto's in dit museum." De minister maakte bekend dat zij in de nieuwe Natuurwet, waarin de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 worden samengevoegd, het verbod op de jacht met roofvogels in natuurterreinen wil schrappen.

De minister wil in overleg met de valkerijorganisaties kijken naar een uitbreiding van het aantal soorten roofvogels waarmee gejaagd mag worden. "De havik en de slechtvalk zijn niet in alle gevallen het meest geschikt om in te zetten bij overlast of schade door vogels of andere dieren", aldus de minister. Ze maakte daarbij duidelijk dat de eis blijft dat de vogels in gevangenschap moeten zijn gefokt. Verder kondigde de minister aan dat zij in de nieuwe Natuurwet, die naar verwachting in 2010 ter behandeling bij het parlement wordt ingediend, ook de numerus fixus van 200 valkeniersvergunningen gaat opheffen. De minister bekijkt nog of het aantal van 200 valkeniersaktes omhoog gaat of dat de numerus fixus helemaal wordt geschrapt.

In haar toespraak wees de minister er op dat iemand die valkenier wil worden een opleiding moet volgen en minstens twee seizoenen moet meelopen met een mentor om een valkeniersakte te kunnen halen. Voor haar is er daarom geen reden om aan het aantal van 200 valkeniers vast te houden. "Ik heb namelijk voldoende garantie dat de opleidingseisen voor valkeniers dermate streng zijn dat alleen de zeer serieuze valkeniers, die voldoende tijd en liefde in hun hobby willen steken, zullen overblijven." De minister hield haar gehoor voor dat zij van de valkeniers wel het nodige terug verwacht voor de versoepeling van de regels. Zo verlangt ze van valkeniers dat ze volledig meewerken aan controles die moeten garanderen dat de valkerij inderdaad alleen met in gevangenschap gefokte vogels wordt beoefend. Daarnaast moeten valkeniers volgens de minister stelling nemen tegen uitwassen in de roofvogelhouderij en moeten de organisaties leden die de regels niet naleven royeren. Ook zei de minister te hopen dat de valkeniers internationaal via de International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey hun krachten blijven bundelen ter bescherming van roofvogels in het wild.